Chat, poznat nové přátele a rande v Dubicko

Aby to neměli hasiči tak jednoduché, kromě požáru si museli poradit s osobou, která se na místě nacházela v bezvědomí. Přínosem pro všechny byl odborný výklad k provozu trafostanice sdělený pracovníky ČEZ a seznámení s objekty celého provozu trafostanice. Naopak od hasičů se pracovníci dozvěděli postupy a principy při hašení a dále systém povolávání a příjezdu jednotek k události.

Pátek Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem. Cílem cvičení v České Lípě bylo seznámení se s problematikou zásahu na zařízení trafostanice V úterý Požární bezpečnost hasičské vybavení www.

Rok z pohledu členů Jezdeckého oddílu Dubicko :: Hájská drbna

MIBAG sanace sanace po požáru www. GoodPRO, s.


  1. Archeologický průzkum v Dubicku za kostelem - podzim !
  2. jilemnice gay seznamka.
  3. krestanska seznamka holoubkov.
  4. GO - seznamovací pobyt žáků 6. třídy!
  5. ona hleda jeho dolní kounice.

V případě výchovných problémů mají žáci a jejich zákonní zástupci právo obrátit se také na výchovného poradce a metodika prevence sociálně patologických jevů. S žádostí o poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání se žáci a jejich zákonní zástupci mohou obracet na výchovného poradce. Není-li žák nebo jeho zákonný zástupce spokojen s řešením stížnosti či připomínky, bylo-li mu odepřeno poskytnutí informací o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka, byla-li mu odmítnuta poradenská pomoc nebo byla-li odmítnuta jeho žádost o konzultaci, může se obrátit na ředitelku školy nebo její zástupkyni.

Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi zdravotní způsobilost, jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. Provoz a vnitřní režim školy Článek 1 Docházka do školy 1.

Prima jede na prima adapťák na prima pátek a sobotu

Žák je povinen docházet do výuky pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se vyučování všech povinných, volitelných či nepovinných předmětů, zájmových útvarů, do kterých se zapsal, a dále všech povinných akcí organizovaných školou, které jsou součástí výuky.

Na začátku každé vyučovací hodiny zaznamená vyučující do třídní knihy nepřítomné žáky. Dostaví-li se žák do vyučovací hodiny po zahájení výuky, bude na základě rozhodnutí vyučujícího celá hodina započítána do absence, nebo považována za pozdní příchod. Tuto skutečnost zapíše do třídní knihy. Opakované neomluvené pozdní příchody žáka do výuky jsou považovány za porušení školního řádu.

Žáci přicházejí do budovy školy a odcházejí z budovy určeným vchodem.

Archeologický průzkum v Dubicku za kostelem - podzim 2014

Škola se otevírá 20 minut před začátkem vyučování 7,10 hod. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově. Přehled dozorů je vyvěšen na všech úsecích, kde dozor probíhá.

Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, vychovatelce školní družiny. Ostatní odvádí do šaten, kde vykonává dohled, až žáci šatnu opustí. Pokud přijde žák do školy později návštěva lékaře apod. Žáci, kteří přijíždějí do školy na kole, uzamykají svá kola do stojanu u školy. Žákům je zakázáno v době výuky podle rozvrhu opustit budovu školy s výjimkou žáků uvolněných z výuky: a podle odstavce 2 článku 2 na základě žádosti o uvolnění podepsané zákonným zástupcem b z naléhavých zdravotních důvodů podle pokynů učitelů 8.

Pomáháme těm, kteří pomáhají.

V případě náhlé nevolnosti nebo zranění žáka odvede vyučující dané hodiny do sborovny nebo kabinetu. Třídní učitel v případě jeho nepřítomnosti daný vyučující nebo vedení školy zajistí informování zákonných zástupců žáka a předání žáka zákonnému zástupci nebo k lékařskému ošetření. Žákům je zakázáno opouštět budovu školy v přestávkách mezi dvěma vyučovacími hodinami s výjimkou přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, kdy odcházejí žáci na oběd do školní jídelny nebo domů.

Do jídelny odcházejí žáci třídy v doprovodu učitelů určených v plánu dohledů, žáci 5. V době této přestávky mají žáci povolen pouze přesun ze školní budovy do jídelny, v jiném prostoru je zakázáno se pohybovat obchod, dětské hřiště, altán, čekárna. Žáci, kteří chodí domů na oběd, předají třídnímu učiteli žádost rodičů o uvolnění ze školy v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. V tomto případě za bezpečnost a chování žáků v této době plně odpovídají zákonní zástupci. Pokud žáci nechodí v přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na oběd do školní jídelny, zůstávají v šatnách pod dohledem vyučujícího, odkud si je odvede před koncem přestávky učitel, který vyučuje v příslušné třídě první odpolední hodinu.

Při mimotřídním vyučování či zájmové činnosti se žáci scházejí 5 10 minut před zahájením činnosti ve vestibulu. Vyučující či vedoucí nad nimi vykonává dohled po celou dobu pobytu ve škole a dohlíží na ně až do odchodu z budovy školy. Do budovy školy mohou vstupovat zákonní zástupci a jiné osoby pouze se souhlasem ředitelky školy nebo jí pověřeného zástupce.

Uvedené se nevztahuje na rodiče přicházející pro žáky do ŠD, dále na období konání třídních schůzek, konzultačních hodin, akcí organizovaných školou, při nichž se předpokládá účast veřejnosti a individuálně předem dohodnutých jednání se zaměstnanci školy. Zákonný zástupce, popř. Článek 2 Pravidla pro omlouvání nepřítomnosti ve škole 1. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, předloží třídnímu učiteli písemnou žádost o uvolnění. Uvolnění žáka nejvýše na tři dny povoluje třídní učitel.

Žádost o uvolnění na dobu delší než tři dny předá třídní učitel ředitelce školy, která uvolnění povoluje. Žádost zůstává uložena u třídního učitele. Žádost o uvolnění žáka z vyučování musí obsahovat: a jméno, příjmení, datum narození žáka a třídu b datum nepřítomnosti žáka ve škole c čas opuštění budovy školy, má-li být žák uvolněn v průběhu výuky v daném dni d důvod nepřítomnosti e podpis zákonného zástupce 3.

Jestliže se žák nemůže zúčastnit vyučování z důvodů, které nejsou předem známé např. Při nesplnění podmínek stanovených v odstavcích 1 a 3 bude nepřítomnost ve výuce považována za neomluvenou absenci. Nepřítomnost žáka ve škole se omlouvá písemně omluvenkou zapsanou v žákovské knížce nebo deníčku. Nepřítomnost nezletilého žáka omlouvá zákonný zástupce.

Škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka. Omluvenky zapsané v žákovské knížce nebo deníčku předkládá žák třídnímu učiteli nejpozději do tří pracovních dnů po ukončení své nepřítomnosti ve škole. Při nedodržení tohoto termínu může být předcházející nepřítomnost považována za neomluvenou absenci.

Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost 5. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady. Neomluvenou absenci do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru.

Provede zápis z pohovoru, do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem. Při počtu nad 10 neomluvených hodin svolává ředitelka školy nebo výchovný poradce výchovnou komisi, které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitelka školy nebo její zástupkyně, zákonný zástupce, třídní učitel a výchovný poradce. Dále může být přizván zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní metodik prevence, popř. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede zápis. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitelka školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu.

Článek 3 Chování žáků ve škole a při akcích organizovaných školou 1. Není přípustné nosit symboly a nápisy propagující protizákonná hnutí, sekty a skupiny, návykové látky a protistátní myšlenky; n při přesunu žáků mimo budovu školy v rámci vyučování se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Žákům je v areálu školy doba vyučování i akce organizované školou zakázáno: a kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné zdraví škodlivé látky; b přechovávat, zneužívat a distribuovat návykové látky; 6. Žáci mohou odkládat své osobní věci pouze v uzamčené šatně.

Mimo uzamčené šatny je žákům zakázáno ponechávat své osobní věci bez dozoru. V případě porušení tohoto ustanovení škola neodpovídá za jejich zcizení či poškození. Neuposlechnutí příkazu zaměstnance školy, nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, slovní a fyzické útoky vůči spolužákům a zaměstnancům, sexuální obtěžování, projevy šikany a rasové nesnášenlivosti, úmyslné ohrožování vlastního zdraví nebo zdraví ostatních, krádež, projevy vandalismu a úmyslné poškozování majetku školy bude považováno za závažné zaviněné porušení školního řádu.